BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Wettelijke verplichting

Da92a7d0 8E26 4D75 B6f6 9Ee08aa40491

Wettelijke verplichting oefenen van ontruimen

In de Arbowet is vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening omvat onder meer het treffen van maatregelen voor eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie door de werkgever. De kerncompetenties van een BHV’er omvatten:

  • Snel kunnen ontruimen;
  • Adequaat een (beginnende) brand kunnen blussen;
  • Adequaat alarm kunnen slaan bij hulpdiensten;
  • Eerste levensreddende handelingen kunnen uitvoeren.

Artikel 15 van de Arbowet stipuleert dat men in een noodsituatie moet kunnen alarmeren en evacueren (ontruimen). Daarom adviseert de overheid om minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden

Naamloos 2

Wettelijke verplichting ontruimingsplan

Het Bouwbesluit 2012 bepaalt of een ontruimingsplan verplicht is. Artikel 6.23 van het zesde lid (Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan) stelt dat als een brandmeldinstallatie wettelijk verplicht is, er ook een ontruimingsplan moet zijn.

De verplichting voor een brandmeldinstallatie hangt af van de gebruiksfunctie, de omvang en de hoogte van het gebouw. Bijvoorbeeld, voor kantoorpanden met een gebruikersoppervlakte groter dan 500 m² en/of gebouwen met meer dan één verdieping is een brandmeldinstallatie verplicht. Voor kinderdagverblijven gelden specifieke regels: een brandmeldinstallatie met volledige bewaking is verplicht als er kinderen jonger dan 4 jaar worden opgevangen op een oppervlakte van 200 m² of meer, of als er meer dan zes kinderbedden zijn op de eerste verdieping of hoger.

Afhankelijk van diverse factoren wordt bepaald of een brandmeldinstallatie vereist is. Wanneer dit het geval is, is het ook verplicht om een ontruimingsplan te hebben.

Img 7258

Wettelijke verplichting RI&E

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een instrument genoemd in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet, bedoeld ter bevordering van veilig en gezond werken. Sinds 1 januari 1994 is het opstellen van een RI&E verplicht voor alle werkgevers. Deze omvat een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers.

Inzet van een Brandwacht bij werkzaamheden

De Arbowet vereist dat werkgevers zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit houdt in dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de juiste procedures, instructies, voorzieningen en beschermingsmiddelen, zodat medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken. Denk hierbij aan het gebruik van laskappen, veiligheidsschoenen, adembescherming, gehoorbescherming en het plaatsen van brandblussers.

Bij het lassen in omgevingen met verhoogd brandgevaar dient u te zorgen voor een brandwacht. Dit kan ook door toezichthoudende instanties geëist worden. Brandwachten zijn speciaal opgeleid en weten precies hoe te handelen in geval van brand. Zij hebben brandblusapparatuur binnen handbereik, kunnen blussen indien mogelijk en kunnen indien nodig een alarm activeren. Na afloop inspecteren ze de ruimte om eventuele smeulende brandjes op te sporen en te blussen.

Inzet van een Mangatwacht bij werkzaamheden

De Arbowet vereist dat werkgevers zorgen voor een veilige werkomgeving. Een van de specifieke eisen is dat er toezicht gehouden wordt op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte, zodat er ingegrepen kan worden in geval van nood. Dit wordt bereikt door inzet van een mangatwacht. Daarnaast omvat deze verantwoordelijkheid het verlenen van de juiste werkvergunningen, het bieden van goede instructies en het beschikbaar stellen van passende apparatuur.

Noodscenario toevoegen aan de RI&E

Volgens het Arbobesluit (Hoofdstuk 2, Afdeling 5, Bouwproces) is een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) verplicht voor werkzaamheden in besloten ruimten. Werkgevers moeten in dit plan de risico's opnemen die tijdens de ontwerpfase niet of onvoldoende konden worden opgelost, samen met de passende maatregelen.

Bij werkzaamheden in besloten ruimtes moet ten minste één persoon aanwezig zijn (mangatwacht) die belast is met het toezicht en verantwoordelijk is voor het nemen van noodzakelijke maatregelen. Deze persoon moet zo nodig direct hulp kunnen bieden of voor mobilisatie zorgen, zonder zelf de ruimte te betreden. De mangatwacht is ook verantwoordelijk voor de registratie van en communicatie met de personen in de besloten ruimte. Voordat personen worden toegelaten, controleert de mangatwacht of de 'entry tag' volledig is ingevuld, inclusief de meetresultaten en de identiteit van degene die de metingen heeft uitgevoerd.

Blusmiddelen laten controleren

Het is wettelijk verplicht om de aanwezige brandblusmiddelen in uw bedrijf periodiek te laten keuren door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Volgens de NEN-norm en op aandringen van brancheverenigingen, de brandweer en verzekeringsmaatschappijen, dient deze keuring jaarlijks uitgevoerd te worden om te verzekeren dat alle brandblusapparatuur naar behoren functioneert en voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

De controle van blustoestellen wordt strikt uitgevoerd volgens de NEN-EN 2559 norm, die de eisen voor het onderhoud van blustoestellen specificeert. Zowel blustoestellen als brandslanghaspels dienen conform deze norm minimaal één keer per jaar gecontroleerd te worden. De controles worden uitgevoerd door erkende onderhoudsmonteurs, waarbij de NEN-EN 2559 norm van toepassing is op blustoestellen en de NEN-EN 671-3 norm geldt voor brandslanghaspels. Deze gecertificeerde monteurs zorgen ervoor dat al uw brandbestrijdingsmiddelen optimaal functioneren en voldoen aan de wettelijk vastgestelde veiligheidsstandaarden.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.